Przetargi

Goniądz: Usługa w zakresie przeprowadzenia audytu projektu Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym Ujście Warty poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2 LIFE09/NAT/PL/000257
Numer ogłoszenia: 89943 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bagnasadobre.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie przeprowadzenia audytu projektu Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym Ujście Warty poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2 LIFE09/NAT/PL/000257.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pierwszy etap obejmuje wstępną analizę wydatków pod kontem zgodności z prawem polskim oraz obowiązkami nałożonymi na beneficjentów umowami z Komisją Europejską z dnia 05.10.2010r. nr LIFE09/NAT/PL/000257; umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 28.09.2010r. nr 502/2010/Wn04/OP-WK-LF/D. Pierwszy etap powinien zostać zakończony do dnia 31.12.2015 roku. W tym dniu powinien również zostać złożony Zamawiającemu wstępny raport. Drugi etap obejmuje wykonanie audytu projektu prowadzonego w oparciu o: umowę z Komisją Europejską z dnia 05.10.2010 r. nr LIFE09/NAT/PL/000257 umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 28.09.2010r. nr 502/2010/Wn04/OP-WK-LF/D Sprawdzenia zgodność kosztów z przepisami prawa krajowego i zasadami rachunkowości i zaświadcza, że wszystkie koszty poniesiono zgodnie z niniejszą umową o udzielenie dotacji. Sprawdzenia źródeł finansowania projektu, a w szczególności czy współfinansowanie nie pochodzi z innych instrumentów finansowych Unii. Praca, która ma zostać wykonana, musi być zgodna z wytycznymi dostarczonymi przez Komisję i odpowiadać przedstawionemu w nich formatowi. Format sprawozdania z niezależnego audytu dostępny jest na stronach Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm) Sporządzenie sprawozdania z audytu wraz z opinią o projekcie. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od licząc od zakończenia projektu, na terenie miejscowościach Goniądz, oraz Chyrzyno, gdzie w siedzibie Zamawiającego (Goniądz) oraz Współbeneficjenta Projektu - Parku Narodowego Ujście Warty (Chyrzyno) zostanie udostępniona niezbędna dokumentacja.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000 PLN. Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 96 8769 0002 0000 6565 2000 0060 SBR. Szepietowo PTAKI POLSKIE ul. Dolistowska 21 19-110 GONIĄDZ z dopiskiem na przelewie wadium - Usługę w zakresie przeprowadzenia audytu projektu Bagna są dobre! etap2, natomiast dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem Wadium pod nazwą jak wyżej natomiast kopię zamieścić w ofercie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu - udokumentują wykonanie w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zrealizowanych, niezależnych od siebie projektów polegających na przeprowadzeniu audytu projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską o wartości co najmniej 1 mln złotych. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług - załącznik nr 3 do oferty oraz dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bagnasadobre.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w biurze Stowarzyszenia, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2015 godzina 14:00, miejsce: w biurze Stowarzyszenia, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2. Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z środków przyznanych w oparciu o - wniosek nr 874 2010, Umowa nr 502 2010 Wn04 OP-WK-LF D, z dnia 28.09.2010 oraz Komisję Europejską z środków przyznanych w oparciu o - wniosek nr LIFE09 NAT PL 000257, Umowa nr LIFE09 NAT PL 000257, z dnia 05.10.2010r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Umowa LIFE09 NAT/PL/000257

Część techniczna umowy LIFE09 NAT/PL/000257

Aneks do umowy LIFE09 NAT/PL/000257

Umowa z NFOŚiGW 502.2010.Wn04.OP-WK-LF.D część 1 i część 2

 

 

W dniu 19 czerwca 2015r. zostały zadane pytania do niniejszego przetargu.

 

W związku z zamiarem ubiegania się o przeprowadzenie audytu projektu pn.: „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym Ujście Warty poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2”, w celu oszacowania pracochłonności prac związanych z realizacją usługi, prosimy o udzielenie informacji dotyczących projektu, a mianowicie na temat:

-  ram czasowych realizacji projektu,

-  stopnia realizacji projektu,

- zbioru dokumentacji dotyczącej projektu, tj.: liczby zaakceptowanych dotychczas wniosków o płatności, przybliżonej ilości faktur zakupowych, ilości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu.

 

Odpowiedź:

 

Projekt rozpoczął się w styczniu 2011r., a zakończy się z końcem grudnia 2016. Możliwe jest przedłużenie projektu.

Pod względem poniesionych kosztów projekt jest zrealizowany w około 35%. Niski poziom zaawansowania finansowego wynika z faktu, że ciągle trwają najbardziej kosztochłonne działania. Największe kosztowo faktury przewidziane są na koniec 2016r.

Obecnie do projektu zakwalifikowani około 1400 dokumentów, przy czym połowa to niewielkie zakupy oraz opłaty które przy składaniu raportu do Komisji Europejskiej nie podlegają weryfikacji (kategoria koszty ogólne). Pozostałe dokumenty (faktury, listy płac, delegacje) mogą podlegać weryfikacji.

Złożono osiem wniosków o płatność do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy czym ilość złożonych wniosków będzie większa. Na obecnym etapie nie da się określić ostatecznej ilości wniosków składanych do NFOŚiGW. Do komisji Europejskiej zostaną złożone dwa wnioski o płatność. Ostatni wniosek o płatność zawiera w sobie wyniki niniejszego audytu.

Obecnie przeprowadzono dziesięć postępowań przetargowych i jedenaście zapytań o cenę. W trakcie realizacji projektu przewidziano jeszcze przeprowadzenie co najmniej jednego przetargu oraz kilku zapytań o cenę.