Bagna są Dobre

Na obszarach Polderu Północnego Witnica, które narażone są na najszybszą utratę wody i przez to wysychanie siedlisk mokradlanych, działają już przepusty piętrzące. Ich rolą jest spowolnienie odpływu wód powierzchniowych, co skutkować będzie zwiększonym uwilgotnieniem siedlisk bagiennych  w Parku Narodowym „Ujście Warty”.

Przepusty piętrzące wykonane zostały w ramach projektu Bagna są dobre! Etap 2 LIFE09/NAT/PL/000257 i są częścią konserwacji i przebudowy/odbudowy systemu melioracyjnego, który na skutek degradacji nie spełniał roli nawadniającej na tym obszarze. Doprowadziło to znaczącego przesuszenia mokradeł, które nie oferowały ptakom wodno-błotnym optymalnych warunków do rozrodu i żerowania.

Do końca bieżącego roku 2016 planujemy zakończyć inwestycje związane z przebudową i odbudową wybranych urządzeń melioracyjnych. Działania te przyczynią się w przyszłości do poprawy warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania ptaków na obszarze Polderu Północnego - Witnica.