Aktualności

W zeszłym tygodniu udaliśmy się na teren Polderu Północnego w celu przeprowadzania odczytu urządzeń monitorujących poziom oraz ciśnienie wody. Przypominamy, że w ramach projektu Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2 na terenie Parku Narodowego Ujście Warty zamontowane zostały piezometry i limnigrafy ( Działanie E4) . Informacje zebrane przez limnigrafy pozwolą na ocenę stanu i zmiany poziomu wód płynących, natomiast piezometry poziomy zwierciadła wody w warstwach wodonośnych wraz z możliwością pomiaru temperatury oraz kierunku i prędkości filtracji. Dane zebrane z urządzeń pomiarowych poddane zostaną interpretacji, co pozwoli w przyszłości na prawidłowe zarządzanie stosunkami wodnymi na tym terenie zgodnie z założeniami ochroniarskimi, a tym samym poprawę warunków rozrodu i żerowania wielu gatunków rzadkich ptaków.