Artykuły

Obszar projektu (Polder Północny w granicach Parku) położony jest na obszarze włączonym do sieci Natura 2000 (PLC080001) i obejmuje ostoję ptasią oraz siedliskową w tych samych granicach.

 
Stwierdzono tu liczne gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywy Rady 79/409/EWG) oraz z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 
Zagrożone i rzadkie gatunki ptaków, którym projekt jest dedykowany: 
Lista gatunków wraz z obserwacjami wg monitoringu w latach 2008-2009 - oznaczenia:
p - pary lęgowe
p? - lęgi niepewne
m – tokujące, w tym odzywające się samce
i - osobniki migrujące  
iz - osobniki zimujące
 
 
Bąk Botaurus stellaris 2p
Bocian Czarny Ciconia nigra 1p
Bocian Biały Ciconia ciconia 7p 40i
Błotniak Stawowy Circus aeruginosus 3p
Błotniak Łąkowy Circus pygargus 1p
Kropiatka Porzana porzana 3p
Zielonka Porzana parva 1p?
 

Derkacz Crex crex 80m
Żuraw Grus grus 8p 2450i
Dubelt Gallinago media 3 tokujące samce na Polderze Północnym poza granicami Parku Narodowego
Rybitwa Czarna Chlidonias niger 17p
Świstun Anas penelope 104i
Krakwa Anas strepera 1p 54i
 

Cyranka Anas querquedula 48p 3i
Cyraneczka Anas crecca 14p? 168i
Płaskonos Anas clypeata 
Wodnik Rallus aquaticus 
Kokoszka Gallinula chloropus 
Czajka Vanellus vanellus 11p 100i
Kszyk Gallinago gallinago 10p
Kulik wielki Numenius arquata 105i
Krwawodziób Tringa totanus 1p
Rrycyk Limosa limosa ?
 
 
Zagrożone i rzadkie gatunki ptaków, które nie są głównym celem projektu, ale na które projekt będzie miał pośrednie(wspierające) oddziaływanie:
 
Wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej:
Łabędź Krzykliwy Cygnus cygnus 2172i 136iz
Kania Ruda Milvus milvus 2p 
Bielik Haliaeetus albicilla 19i
Błotniak Zbożowy Circus cyaneus 2i
Rybołów Pandion haliaetus 1-2i 
Siewka Złota Pluvialis apricaria 300i 
 
Batalion Philomachus pugnax 
Kulik mniejszy Numenius phaeopus 5i
Zimorodek Alcedo atthis 1p
Świergotek polny Anthus campestris 1p?
Podróżniczek Luscinia svecica 1p?
Jarzębatka Sylvia nisoria 10p 
Gąsiorek Lanius collurio 30p 
 
Spoza Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: 
Perkoz Rdzawoszyi Podiceps grisegena 5p 13i 
Perkoz Dwuczuby Podiceps cristatus 8p
Perkozek Tachybaptus ruficollis 10i 1p
Gęgawa Anser anser 1p
Ohar Tadorna tadorna 2i
Krzyżówka Anas platyrhynchos 52p 1286i 
 
Rożeniec Anas acuta 80i
Głowienka Aythya ferina 578i
Czernica Aythya fuligula 1490i
Podgorzałka Aythya nyroca 2i
Gągoł Bucephala clangula 313i
Nurogęś Mergus merganser 2p? 89i 
Bielaczek Mergus albellus 36i
Łabędź Niemy Cygnus olor 5p 157i 
 

Przepiórka Coturnix coturnix 15m
Łyska Fulica atra 64p 1911i
Słonka Scolopax rusticola 1p? 
Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 15p
Wąsatka Panurus biarmicus 1p?
Srokosz Lanius excubior 4p
 
 
 
Przy północno-zachodniej granicy obszaru znajduje się system umocnień obronnych, które są miejscem zimowania dla dużej kolonii nietoperzy (do 500 os.).
Ponadto jest to obszar licznego występowania Bobra i Wydry oraz Kumaka Nizinnego. 
 
Dobrze rozwinięta sieć wodna sprzyja licznemu występowaniu ryb.
Wśród gatunków zagrożonych występują tutaj: 
 
Minóg Strumieniowy Lampetra planeri 
Minóg Rzeczny Lampetra fluviatilis  
Łosoś Atlantycki Salmo salar 
Kiełb Białopłetwy Gobio albipinnatus 
Boleń Aspius aspius 
Różanka Rhodeus sericeus amarus
Piskorz Misgurnus fossilis  
Koza Cobitis taenia
Głowacz Białopłetwy Cottus gobio 
 
Obszar projektu obejmuje część terasy zalewowej Warty, przy jej ujściu do Odry, poprzecinaną licznymi odnogami cieków, starorzeczami i kanałami.  
Na terenach tych dominują okresowo zalewane łąki i pastwiska, szuwary, zarośla wierzb, łęgi wierzbowe i olsy. Najwyższy poziom wody występuje przeważnie w marcu lub kwietniu.
Zdarzają się ponadto silne wahania poziomu wód pomiędzy wczesną wiosną i późną jesienią. Na obszarze projektu dominują ekstensywnie użytkowane łąki.
 
Do najbardziej zagrożonych siedlisk tego terenu należą:

ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Fraxinum alnetum oraz starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion.
 
Siedliska te wymienione zostały na liście najbardziej zagrożonych (Dyrektywa Siedliskowa). Działanie proponowane w projekcie będą miały zarówno bezpośredni wpływ na te siedliska. Zakres terytorialny projektu obejmie  100% wymienionych siedlisk w granicach Parku Narodowego. Pośrednio natomiast, projekt oddziaływał będzie  na siedliska również poza granicami Parku.