O Projekcie

 

Projekt harmonijnie łączy w sobie kilka istotnych aspektów i przynosi korzyści bezpośrednio lub pośrednio wielu stronom.

I tak:
 
1. Bioróżnorodność i ochrona przyrody:
 
1.1. Odtworzenie i ochrona miejsc lęgowych, żerowisk oraz miejsc odpoczynku i zimowania dla ginących gatunków ptaków wodno-błotnych – obecnie najbardziej zagrożonych w skali regionu i świata – na terenie o łącznej powierzchni co najmniej 2800ha.
 
1.2. Powstrzymanie procesu degradacji gleb oraz zanikania i degradacji siedlisk łakowo-bagiennych na terenie Polderu Północnego poprzez zapewnienia odpowiedniego reżimu wody na terenie o łącznej powierzchni co najmniej 2800ha.
 
1.3. Odtworzenie i ochrona otwartych bagiennych łąk i torfowisk – krajobrazów i siedlisk najbardziej zagrożonych w skali regionu i świata – na powierzchni co najmniej 2800ha.
 
1.4. Wprowadzenie modelowego systemu zarządzania wodą skoncentrowanego 
na ochronie siedlisk ptaków wodno-błotnych w okresie lęgowym, migracyjnym 
i zimowiskowym na terenie o łącznej powierzchni ok. 5000ha.
 
1.5. Wprowadzenia 3 stref uwilgotnienia i zarządzania wodą: 1 – bagienna (stałe podtopienie i odtworzenie procesów torfotwórczych), 2 – przejściowa, okresowo podtapiana, 3 – wilgotna, gdzie podtopienia zależne będą od czynników naturalnych. W strefach 2 i 3, w okresie polęgowym, będzie prowadzony ekstensywny wypas i/lub wykaszanie.
 
1.6. Wzrost bioróżnorodności na terenie wdrożenia Projektu i w konsekwencji na znacznie szerszą skalę.
 
2. Melioracja - rozumiana jako nawodnianie obszaru posusznego i zarządzanie wodą na potrzeby ptaków wodno-błotnych:
 
2.1. remont lub odbudowa 4 jazów wraz z przepławkami dla ryb,
 
2.2. remont lub odbudowa 46 zastawek i 9 przepustów drogowych,
 
2.3. renowacja rowów melioracyjnych/nawadniających na łącznej długości 183km.,
 
2.4. usuniecie nalotu zarośli wierzbowych na łącznej powierzchni 200ha.
 
 
3. Rolnictwo – poprzez stworzenie nowych miejsc  pod wypas oraz promocję rolnictwa zrównoważonego - przyjaznego przyrodzie w tym wsparcie merytoryczne dla rolników zainteresowanych programami rolnośrodowiskowymi (cel społeczny + przyrodniczy).
 
 
4. Promocja i wsparcie ekonomiczne dla regionu – poprzez zwiększenie lokalnego potencjału turystycznego, który otworzy dodatkowe możliwości zarobkowe dla mieszkańców regionu (cel społeczny).
 
 
5. Gospodarka przeciwpowodziowa – poprzez zapewnienie możliwości kontrolowanego zalewania terenu objętego Projektem tzw. wielką wodą w sytuacji zagrożenia powodziowego. W takich okolicznościach teren ten pełniłby rolę zbiornika retencyjnego w okresach zagrożenia powodziowego i dzięki czemu nie dochodziłoby do zalania pól uprawnych i konieczności naprawy kosztownych szkód popowodziowych (cel społeczny).
 
 
6. Integracja w kontekście rozwoju zrównoważonego – poprzez odtworzenie i powiększenie siedlisk/żerowisk (na terenie o łącznej powierzchni 2800ha).  Dzięki temu zmniejsza się ryzyko konfliktu na linii rolnicy-dzikie zwierzęta – szczególnie w odniesieniu do stad dzikich gęsi, które w okresie przelotów będą żerowały 
na łąkach Polderu Północnego zamiast na okolicznych polach.
 
 
7. Komunikacja, promocja, integracja społeczna – poprzez promocję idei ochrony przyrody oraz wiedzy o znaczeniu terenów bagiennych dla człowieka i przyrody oraz ich wyjątkowej wartości - na skalę lokalną oraz krajową i międzynarodową (m.in. konferencja, pełnometrażowy film i album pt. Bagna są dobre!).