O Projekcie

Efekty ekologiczne zamierzone w trakcie realizacji projektu można podzielić na dwie grupy: bezpośrednie i pośrednie. 

 
Wśród najważniejszych efektów bezpośrednich można wymienić:
 
1. Podniesienie poziomu wód gruntowych, częściowe zalewy oraz utrzymanie zastoisk z podziałem na 3 różne strefy uwilgotnienia. Zabieg ten powstrzyma degradację gleb, przywróci ich właściwości retencyjne, przyczyni się do zmniejszenia tempa sukcesji zarośli wierzbowych, podtrzyma lub utworzy cenne wilgotne siedliska otwarte i związane z nimi zespoły roślinne. W strefie 1. uwilgotnienia (bagiennej) możliwe będzie odtworzenie procesów torfotwórczych. Pośrednio i bezpośrednio, podniesienie i utrzymanie poziomu wód gruntowych przyczyni się do znacznego zwiększenia poziomu bioróżnorodności. 
 
2. Odkrzaczenie terenów objętych sukcesją drzew i krzewów lekkonasiennych (głównie zarośla wierzbowe) następnie ich ekstensywne wykaszanie/wypasanie (ogółem co najmniej 2800 ha) zapewni dogodne lęgowiska, żerowiska oraz miejsca odpoczynku i pobytu w czasie migracji i zimowisk dla gatunków siewkowych i innych wodno-błotnych. Dzięki temu możliwy będzie w wzrost liczebności populacji gatunków którym projekt jest dedykowany oraz tym wszystkim, którym sprzyja.
 
3. Wzrost poziomu bioróżnorodności - widoczny będzie szczególnie w odniesieniu do różnorodności i liczebności ptaków (zarówno w okresie zimowisk i migracji jak i lęgów), wśród których warto wymienić:
Wodniczka, Bąk, Dubelt, Rybitwa Białoskrzydła, Rybitwa Białowąsa, Rybitwa Czarna, Batalion, Rycyk, Kulik Wielki, Czajka, Krwawodziób, Piskliwiec, Świstun, Rożeniec, Błotniak Zbożowy, Błotniak Łąkowy, Biegus zmienny, Bocian Czarny, Derkacz, Kropiatka, Łabędź Krzykliwy, Mewa mała, Uszatka Błotna (Sowa Błotna), Zielonka, Żuraw, gęsi - Białoczelna, Zbożowa, Gęgawa. 
 
Płazy - m.in.: Ropucha Paskówka, Rzekotka Drzewna, Kumak Nizinny, Traszka Grzebieniasta.
 
Typy rzadkich i priorytetowych zbiorowisk roślinnych – m.in.: 6410 - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 6510 - łąki świeże, 7110 - torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7230 - Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 91DO - bory i lasy bagienne, 91EO - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
 
Wśród najważniejszych efektów pośrednich można wymienić: 
 
1. Udostępnienie rozległych terenów lokalnym rolnikom pod ekstensywny wypas i/lub wykaszania - 
co będzie z pożytkiem dla przyrody/bioróżnorodności jak i samych rolników. Wartością dodaną będzie tutaj promocja zrównoważonego rolnictwa.
 
2. Rozwijanie sieci społecznej współpracy wokół idei wartości mokradeł – w tym konieczności ich ochrony i związanych z nimi gatunków.
 
4. Wzrost wiedzy i świadomości społeczności lokalnej (oraz ogólnopolskiej) w zakresie znaczenia i ochrony siedlisk mokradłowych oraz związanych z nimi gatunków i bioróżnorodności w ogóle.
 
5. Wzrost praktycznej wiedzy lokalnych rolników i samorządowców w zakresie gospodarki przyjaznej przyrodzie i bioróżnorodności - mokradłom w szczególności.  
 
6. Ochrona klimatu poprzez powstrzymanie wietrzenia wielkich połaci torfowisk i, co za tym idzie, uwalniania znacznych ilości CO2.