O Projekcie

Wśród wielu zaplanowanych efektów (i rezultatów) rzeczowych kluczowe są:

 
1. Gruntowna odbudowa 4 jazów wraz z przepławkami dla ryb.
 
2. Gruntowna odbudowa  46 przepustów/zastawek.
 
3. Renowacja rowów melioracji podstawowej i szczegółowej na istniejącej, zdegradowanej sieci – łącznie  183km.
 
4. Usunięcie nalotu krzewów na powierzchni ok. 200ha łąk w celu odtworzenia mokrych siedlisk otwartych (głównie dla ptaków siewkowych i blaszkodziobych).
 
5. Zapewnienie właściwego reżimu wód gruntowych na terenie wdrożenia Projektu 
z zachowaniem podziału na 3 strefy uwilgotnienia: 1 – bagienna (stałe podtopienie i odtworzenie procesów torfotwórczych), 2 – przejściowa, okresowo podtapiana (poziom lustra  - wód gruntowych), 3 – wilgotna (poziom wód gruntowych).  
 
6. Zapewnienie siedlisk dla ptaków lęgowych oraz migrujących i zimujących, gdzie grupom targetową będą siewkowe, blaszkodziobe oraz inne zależne od siedlisk mokradłowych  - łącznie co najmniej 2800 ha. 
 
7. Nawiązanie i rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej wokół idei ochrony siedlisk mokradłowych – konferencja międzynarodowa poświęcona róznym aspektom siedlisk mokradłowych: rolnictwo, klimat, bioróżnorodność.
 
8. Strona internetowa Projektu.
 
9. Pierwszy w historii pełnometrażowy film dokumentalny poświęcony mokradłom w Polsce – ich znaczeniu, zagrożeniom i potrzebie ochrony - z informacjami o samym Projekcie w tle. Tytuł filmu – „Bagna są Dobre!” Poza dystrybucją w TV film zostanie skopiowany na 5000 płyt DVD. Jego fragmenty znajdą się również na stronie www. Partnerzy nabędą prawa autorskie do filmu. 
 
10. Przygotowanie i publikacja biuletynów informacyjnych w wersji elektronicznej.
 
11. Broszura dla rolników i samorządowców wskazująca na korzyści z ochrony mokradeł oraz sposoby gospodarowania i rozwiązania przyjazne bioróżnorodności – mokradłom w szczególności –  łączny nakład 1500.
 
12. Praktyczny kalendarz promujący ochronę mokradeł i nasz związek z nimi 
(z Projektem w tle) – łącznie 750 egzemplarzy.
 
13. Pozostałe materiały informacyjne&PR – w tym postery/plakaty (2500), ulotki (4500), teczki (1500), roll-up (3), torby płócienne (2500), koszulki polo (500), ołówki.
 
14. Działalność edukacyjna w szkołach regionu – łącznie do 30 warsztatów, co najmniej 3 konkursy z nagrodami.
 
15. Działalność edukacyjna + integracja + PR skierowana do dorosłych zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym.
 
16. Przygotowanie i posadowienie tablic informacyjnych – łącznie 7.
 
17. Publikacje medialne – łącznie minimum 9. 
 
18. Uruchomienie 2 centrów informacyjnych Projektu – w siedzibie PNUW, w biurze Projektu.
 
21. Zakup niezbędnego osprzętu/wyposażenia do realizacji zaplanowanych w Projekcie zadań merytorycznych.  
 
22. Adaptacja pomieszczeń biurowych w celu uruchomienia biura projektu.
 
23. Zakup 1 auta na potrzeby Projektu (terenowe). 
 
24. Sprawozdania i raporty określone regulaminem Grantodawców - Life+ & NFOŚiGW. 
 
25. After Life Conservation Plan dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
26. Opracowanie kompleksowej identyfikacji wizualnej dla Projektu. 
 
27. Prezentacja multimedialna na CD/DVD dotycząca ochrony mokradeł oraz samego Projektu i jego osiągnięć – nakład 5000.