Wydarzenia

Rusza drugi etap projektu „Bagna są dobre!”. W ramach przetargu wyłoniona została firma, która zobowiązała się na przeprowadzenie prac ziemnych na terenie Polderu Północnego. Przypomnijmy, Projekt ten wystartował w 2011 roku i jak do tej pory zrealizowane zostały założenia przewidziane w pierwszym jego etapie. Wszystkie prace mają się zakończyć w 2014 roku.

 

W wyniku działań Stowarzyszenia Ptaki Polskie na zniszczone tereny Polderu Północnego znowu powrócą uregulowane stosunki wodne – a wraz z nimi cenne siedliska, jakimi są bagienne łąki i torfowiska.
 
Jak wiadomo miejsca te są domem dla rzadkich i ginących gatunków ptaków i zwierząt. Aby zachować ich żerowiska ważne jest utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenów zielonych, na których zdobywają pożywienie.
Koszenie i wypas to główne sposoby gospodarowania ekstensywnego. Ptasia bioróżnorodność przyciągnie rzesze pasjonatów-ornitologów oraz turystów, stając się siłą promocyjną regionu.
 
Dzięki unijnemu wsparciu, a dokładnie funduszowi Life+, który obchodzi w maju 20 urodziny, prace ziemne ruszyły już na początku roku. „Ważnym jest, aby część prac przeprowadzić już teraz, ponieważ muszą zostać zakończone przed sezonem lęgowym…” – mówi Tomasz Oczkowski - Koordynator Projektu.
Polder Północny  leży w granicach Parku Narodowego „Ujście Warty”, w obszarze Natura 2000 (PLC080001), obejmującym ważną ostoję ptasią oraz siedliskową.
 
W Projekcie uwzględnione zostały wszystkie wymagania gatunków i siedlisk będących jego przedmiotem: głównie ptaki terenów bagiennych, zależnych od mokrych siedlisk otwartych, zarówno w okresie lęgowym jak i migracji i zimowania. Stwarza on szansę na ich pełną ochronę.
Uwzględnione zostały również lokalne uwarunkowania społeczno-kulturowe. Ważnym elementem, który wzięto pod uwagę, jest gospodarka przeciwpowodziowa w okresach zagrożenia. Powiększenie żerowisk pozwoli też na zmniejszenie ryzyka konfliktu na linii rolnicy - dzikie zwierzęta.
 
Na potrzeby Projektu „Bagna są dobre!” prowadzona będzie intensywna kampania promocyjna z nim związana, zarówno na poziomie specjalistycznym, jak i popularnonaukowym. Koordynowany jest on przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie w ramach partnerskiej współpracy z Parkiem Narodowym „Ujście Warty” oraz przy zaangażowaniu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i poparciu samorządów Gorzowa Wielkopolskiego, Górzycy, Kostrzyna, Krzeszyc, Słońska, Sulęcina, Witnicy. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej – Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.