Przetargi

 

Usługa w zakresie projektu, składu i wydruku dwóch publikacji: książki i raportu laika (Layman’s Report),  zwana dalej projektem.

 

CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

Wykonanie usługi obejmuje wykonanie projektu i składu, wydrukowanie oraz dostarczenie na adres siedziby

zamawiającego następujących druków:

 

Specyfikacja publikacji:

A - Książka

Specyfikacja:

1.    Format – boku po obcięciu 260mm szerokość x 340mmm wysokość

2.    Objętość: do 336 stron.

3.    Druk: 4+4

4.    Papier wnętrze: kreda 170g mat.

5.    Oprawa: twarda szyta, tektura 2,5 mm, okleina matowa 135g, folia matowa.

6.    Wyklejka: kolor 4+4

7.    Grzbiet płaski.

8.    Kapitałka: czerwona, szycie nicią czerwoną.

9.    Nakład: 2 000 egzemplarzy.

10. Mapy przerysowane kredką na podstawie powierzonych map bazowych w formie elektronicznej.

 

B – Raport Laika (Layman’s Report)

Specyfikacja:

1.    Format – boku po obcięciu A4 

2.    Objętość: do 20 stron.

3.    Druk: 4+4

4.    Papier wnętrze: kreda 170g mat.

5.    Oprawa: miękka, okleina matowa 135g, folia matowa.

6.    Wyklejka: kolor 4+4

7.    Nakład: 1000 egzemplarzy.

8.    Mapy przerysowane kredką na podstawie powierzonych map bazowych w formie elektronicznej.

 

Zakres prac:

 

1.    Wykonanie składu w oparciu o powierzone materiały.

2.    Przygotowanie map w postaci rysunków odręcznych na podstawie powierzonych map bazowych w formie elektronicznej (pliki jpg).

3.    Przygotowanie korekty językowej – j. polski i j. angielski (native speaker).

4.    Przygotowanie proof-ów do akceptacji przed wydrukiem.

5.    Wydruk publikacji:

a.    Książka o charakterze albumowym

b.    Raport dla laika (Layman’s Report)

6.    Opracowanie projektu graficznego okładki

7.    Opracowania projektu graficznego bloku książki + skład i łamanie

8.    Zapewnienie redakcji technicznej

9.    Wykonania w razie potrzeby trzech kolejnych wersji projektu graficznego do wyboru zleceniodawcy i przesłać je w formie plików pdf w terminach gwarantujących wykonanie umowy w terminie.

10. Nanoszenia poprawek sugerowanych przez zleceniodawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania.

11. Nanoszenia poprawek związanych ze zmianą zawartości tekstowej w terminie jw.

12. Wykonawca odpowiada finansowo za jakość przygotowanych do druku materiałów oraz nadzór nad prawidłowym drukiem.

13. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

9.1. listę książek o tematyce przyrodniczej do których wykonawca lub jego pracownicy wykonali projekt okładki, skład lub projekt całej publikacji – co najmniej 5.

9.2. pliki pdf lub egzemplarze co najmniej pięciu swoich zleceń/publikacji wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat.

 

 

Termin zakończenia prac:

30 grudnia 2016.

 

Miejsce dostarczenia wydruków:

Ptaki Polskie

Ul. Dolistowska 21

19-110 Goniądz

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Składanie ofert

 

1.         Oferty należy składać w biurze Stowarzyszenia, 19-110 Goniądz, ul. Dolistowska 21

2.         Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2016. o godz. 15.30.

3.         Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Otwarcie ofert

 

1.            Oferty zostaną otwarte w dniu 13.12.2016. o godz. 16.00. w biurze Stowarzyszenia, 19-110 Goniądz, ul. Dolistowska 21

2.            Otwarcie ofert jest jawne.

Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest:

Paweł Sidło 501 973 315, [email protected]

specyfikacja istotnych warunków zamówienia