Przetargi

 

Dane kontaktowe: Dawid Kaźmierczak

Specjalista ds. Komunikacji Społecznej i PR 

    w Projekcie„Bagna są Dobre!”

    Tel. / Mobile: +48 785 746 737

    [email protected]

 

Goniądz: Usługa w zakresie wykonania tablic informacyjnych (Działania D4)
Numer ogłoszenia: 41435 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bagnasadobre.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie wykonania tablic informacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie w okolicy (miejsca zostaną wskazane przezZamawiającego) wdrażanego projektu(Polder Północny, Park Narodowy Ujście Warty) (7 szt.): 150x100 cm-tablic informacyjnych.Zamówienie obejmuje również wykonanie projektu graficznego na powyższe tablice (materiały w postaci: tekstów, zdjęć,logotypów i rysunków dostarczy Zamawiający). Na stelażu drewnianym ze wspornikami dolnymi, z daszkiem typu e. Stelaż w kolorze palisander. Tablice powinny być wykonane z aluminiowych płyt kompozytowych, składających się z okładzin z blachy aluminiowej 0,3 mm oraz wypełnienia polietylenowego o gładkiej powierzchni. Wszystkie krawędzie tablic powinny frezowane w celu nadania bezpiecznych krawędzi. Tablice zostaną wyklejone folią PCV i zabezpieczone dodatkowo filtrem UV. W/w tablice zostaną osadzone w ramie drewnianej z drewna dębowego z dwoma słupami, słupy dębowe zabezpieczone dwukrotnie impregnatem do drewna spełniającym atesty BHP. Części montowane w gruncie na kotwach metalowych oraz zabetonowane. Zamawiający wymaga aby stopy fundamentowe były wykonane w sposób umożliwiający odkręcenie słupków. Całość zadaszona z elementów drewnianych dębowych, zabezpieczonych (impregnowanych). Pełne zabudowane plecy OSB. Tablica musi zawierać opisy, zdjęcia, rysunki i logotypy wg projektu wykonanego przez Wykonawcę, a zaakceptowanego przez Zamawiającego w oparciu o teksty oraz materiały znajdujące się pod adresem: https://www.wetransfer.com/downloads/0819f94f8c556d3263796e2fe27644af20130319125725/e411f06aeca5e8ec116bda5e85e7bf3d20130319125725/387846# Zamawiający dokona akceptacji projektu lub prześle wymaganą listę poprawek w ciągu 5 dni roboczych (Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić poprawki w kolejnym przedstawionym projekcie). Technologia druku wykonana metodą wielkoformatową UV..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.32.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu - tj. udokumentują uczestnictwo ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 3 -tablic informacyjnych. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług - załącznik nr 3 do oferty oraz dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bagnasadobre.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Ptaki Polskie ul. Świerczewskiego 466-460 Witnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2013 godzina 14:00, miejsce: Stowarzyszenie Ptaki Polskie ul. Świerczewskiego 466-460 Witnica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot przetargu jest finansowany z środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony oraz Komisji Europejskiej na podstawie umów: umowa nr 502/2010/Wn04/OP-WK-LF/D, z dnia 28.09.2010 roku oraz umowa nr LIFE 09/NAT/PL/000257, z dnia 05.10.2010 rok.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania SIWZ: