Wydarzenia

Wraz z rozwojem gospodarczym i jego skutkami dla środowiska naturalnego, państwa europejskie podejmowały próby ujednolicenia prawa z dziedziny ochrony przyrody. 


Jednym z pierwszych i najważniejszych aktów wprowadzonych w życie była Konwencja Ramsarska. Celem jej jest ochrona i utrzymanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”, łącznie z populacjami ptactwa wodnego zamieszkującego te obszary lub okresowo na nich przebywającego.
W rozumieniu Konwencji obszary wodno-błotne to środowiska, gdzie dominującą rolę odgrywa woda.
Są to tereny bagien, błot, torfowisk lub zbiorników wodnych – zarówno naturalnych jak i sztucznych, stałych i okresowych, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi.

Ustanowiona ona została 2 lutego - właśnie tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł.
 
Celem współfinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska  przez państwa Unii Europejskiej w 1992 roku utworzono program LIFE. Jego głównym zadaniem jest wspieranie przedsięwzięć wdrażających prawo wspólnotowe oraz wzmocnienie polityki w zakresie ochrony środowiska.

Program LIFE, jako jedyny europejski instrument finansowy, w całości koncentruje się na działaniach nakierowanych na ochronę środowiska. Do tej pory działania w ramach projektu wdrażane były w IV etapach. 
 
W ramach założeń realizowanych na przestrzeni poszczególnych lat wprowadzone zostały następujące Dyrektywy:
  • Ptasia
  • Siedliskowa
  • Specjalna sieć obszarów ochrony NATURA 2000
Zadaniem Dyrektyw było: odtworzenie, zachowanie i ochrona siedlisk oraz populacji gatunków dzikiej fauny i flory w stanie sprzyjającym ich ochronie.
 
Więcej o konwencji Ramsarskiej
 
Szczegółowe informacje na temat programu LIFE znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz  na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej