Bagna są Dobre

Projekt pt. Aktywna ochrona ptaków  wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! w swoim założeniu zakłada odbudowę zniszczonej  infrastruktury melioracyjnej(Działanie C1-C4).

Przeprowadzenie prac remontowych wymaga uzyskania stosownych pozwoleń w wyniku toczących się procedur administracyjnych. Na dzień dzisiejszy uzyskano decyzję środowiskową i decyzję lokalizacyjną. Następnym etapem jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę.